Uppgiftsskydd

Status: mars 2021

Allmänt - Information enligt artikel 13 + 14 i DSGVO

Qurasoft uppskattar ditt besök på vår webbplats och ditt intresse för vårt företag. Vi tar skyddet och säkerheten av dina personuppgifter som du anförtror oss på allvar och vill att du ska känna dig trygg och bekväm när du besöker vår webbplats och använder våra erbjudanden.

Det är viktigt för oss att du vet vilka personuppgifter som samlas in när du använder våra erbjudanden och tjänster och hur vi använder dem efteråt.

Syftet med behandlingen av uppgifterna

När Qurasoft behandlar personuppgifter på webbplatsen gör vi det för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy.

Ansvarig person och dataskyddsombud

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är

Qurasoft GmbH
Universitetsvägen 3
D-56070 Koblenz vid Rhen

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-post: contact [at] qurasoft.de

Du kan nå vårt externa dataskyddsombud på följande adress:

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH

E-post: dataskydd [at] qurasoft.de

Rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Rätt till information
Du har rätt att när som helst på begäran få information från oss om de personuppgifter som vi har behandlat om dig inom ramen för artikel 15 i DSGVO. För att göra detta kan du skicka en begäran per post eller e-post till de adresser som anges ovan.

Rätt att korrigera felaktiga uppgifter
Du har rätt att kräva att vi korrigerar dina personuppgifter utan dröjsmål om de är felaktiga (artikel 16 i DSGVO). För att göra detta kan du kontakta oss på de adresser som anges ovan.

Rätt till radering
Du har rätt till omedelbar radering ("Rätten att bli glömd) av de personuppgifter som rör dig om det finns rättsliga grunder enligt artikel 17 i GDPR. Dessa är till exempel om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de ursprungligen behandlades eller om du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om den registrerade invänder mot behandlingen (och det inte finns några tvingande skäl för behandlingen - detta gäller inte invändningar mot direktmarknadsföring). För att utöva din ovanstående rättighet kan du kontakta oss på ovanstående kontaktadresser.

Rätt att begränsa behandlingen
Du har rätt att begränsa behandlingen om villkoren är uppfyllda och i enlighet med artikel 18 i GDPR. Följaktligen kan begränsningen av behandlingen krävas i synnerhet om behandlingen är olaglig och den registrerade vägrar radering av personuppgifterna och istället begär begränsning av användningen av personuppgifterna eller om den registrerade har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 i GDPR, så länge det ännu inte har fastställts om våra legitima grunder väger tyngre än deras. För att utöva din ovan nämnda rättighet kan du kontakta oss på ovanstående kontaktadresser.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i DSGVO. I detta sammanhang har du rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett gemensamt, strukturerat och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. en annan tjänsteleverantör. Förutsättningen för detta är att behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och utförs med hjälp av automatiserade processer. För att utöva din ovan nämnda rättighet kan du kontakta oss på ovanstående kontaktadresser.

Rätt till invändningar
Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som bland annat utförs på grundval av artikel 6.1 e eller f i DSGVO, i enlighet med artikel 21 i DSGVO, av skäl som har att göra med din särskilda situation. Vi kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. För att utöva din ovan nämnda rättighet kan du kontakta oss på ovanstående kontaktadresser.

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet
Om du anser att vår behandling av personuppgifter om dig är olaglig har du rätt att klaga till den tillsynsmyndighet som ansvarar för oss, som du kan kontakta på följande sätt:

Den statliga kommissionären för dataskydd och informationsfrihet i Rheinland-Pfalz
Prof. Dr Dieter Kugelmann
Bakre blek 34
55116 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

Planerad överföring av uppgifter till tredje land

En överföring till tredjeländer är för närvarande inte planerad, annars kommer motsvarande rättsliga krav att skapas. I synnerhet kommer du att informeras om respektive mottagare eller kategorier av mottagare i enlighet med de rättsliga kraven.

Säkerhet

Qurasoft använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter som du har tillhandahållit från oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst för obehöriga personer. Detta gäller även när externa tjänster anlitas. Effektiviteten av våra säkerhetsåtgärder ses över och åtgärderna förbättras kontinuerligt i linje med den tekniska utvecklingen.

SaniQ-appar

Om du använder en av våra SaniQ-appar för egenkontroll utförs funktionerna alltid på din slutenhet. När vi kallar funktioner på våra servrar (t.ex. när du aktiverar telemedicinsläget eller använder erbjudandet PDF-export av hälsodagboken) lagras dina personuppgifter i innehållskrypterad form. Om du har aktiverat det telemedicinska läget skickas dina uppgifter vidare till din respektive telemedicinska stödperson.

Du kan hitta mer detaljerad information i sekretesspolicyn för våra SaniQ-appar. (Integritetspolicy SaniQ App / Integritetspolicy SaniQ Practice).

Standardperioder för radering av uppgifter

Lagstiftaren har antagit en mängd olika lagringsperioder och skyldigheter. När dessa perioder har löpt ut raderas uppgifterna rutinmässigt. Om uppgifterna inte berörs av detta raderas eller anonymiseras de om de ändamål som anges inom ramen för denna dataskyddsförklaring upphör att gälla. Om inte denna integritetspolicy innehåller andra, avvikande bestämmelser om lagring av uppgifter, lagras de uppgifter som vi samlar in av oss så länge som de behövs för de ovan nämnda ändamålen för vilka de samlades in.

Annan användning av uppgifter och radering av uppgifter

Ytterligare behandling eller användning av dina personuppgifter kommer i allmänhet endast att ske om det är tillåtet enligt lag eller om du har gett ditt samtycke till behandlingen eller användningen av uppgifterna. I händelse av vidare behandling för andra ändamål än de för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in kommer vi att informera dig om dessa andra ändamål före vidare behandling och ge dig annan relevant information.

Tillämpningar

På vår webbplats har du möjlighet att ansöka online för utannonserade tjänster eller att skicka oss en spontan ansökan via e-post.

När du ansöker hos oss behandlar vi den information som vi får från dig som en del av ansökningsprocessen, t.ex. genom ditt ansökningsbrev, CV, referenser, korrespondens, telefon eller muntliga uppgifter. Förutom dina kontaktuppgifter är information om din utbildning, dina kvalifikationer, din arbetslivserfarenhet och dina färdigheter särskilt relevant för oss. Dessutom behandlar vi uppgifter som du frivilligt lämnar till oss (t.ex. som en del av ditt CV eller som bilagor).

Inom vårt företag kommer endast de personer som är involverade i urvalsprocessen för den utannonserade tjänsten att ha tillgång till dina uppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till någon tredje part utanför företaget.

Vi lagrar dina ansökningsuppgifter under den tid som din ansökan granskas. Om din ansökan inte godkänns eller om du drar tillbaka din ansökan raderas dina ansökningsuppgifter efter högst sex månader, om du inte uttryckligen har samtyckt till längre lagring. Om din ansökan godkänns kommer de uppgifter som du har lämnat till oss att behandlas vidare i samband med din framtida anställning hos oss. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 a, b och f i DSGVO samt § 26 i BDSG.

Du har rätt till information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen, rätt till rättelse enligt artikel 16 i dataskyddsförordningen, rätt till radering enligt artikel 17 i dataskyddsförordningen, rätt till begränsning av behandlingen enligt artikel 18 i dataskyddsförordningen, rätt till invändning enligt artikel 21 i dataskyddsförordningen och rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 i dataskyddsförordningen. Dessutom har du rätt att klaga till den tillsynsmyndighet som är ansvarig för dig.

Om du inte ger oss de begärda personuppgifterna kommer detta inte att få några negativa konsekvenser för dig. Ofullständiga eller felaktigt ifyllda ansökningar kommer dock inte att beaktas.

Särskild information om webbplatsen

Uppringning av vår webbplats

När personuppgifter anges överförs de alltid i krypterad form.

Vi registrerar och lagrar den IP-adress som tilldelats din dator, den typ av webbläsare som används, datum och tid för åtkomst samt meddelanden om lyckade och misslyckade åtkomster för att överföra innehållet på vår webbplats som du besöker till din dator (t.ex. texter, bilder och filer som kan laddas ner etc.) (jfr. artikel 6.1 b i DSGVO). Vi behandlar också dessa uppgifter för att upptäcka och spåra missbruk. I detta avseende är den rättsliga grunden artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse av att behandla uppgifterna är att säkerställa att vår webbplats och de transaktioner som genomförs via den fungerar korrekt.

I den mån vi behandlar dina uppgifter för att tillhandahålla funktionerna på vår webbplats, enligt beskrivningen ovan, är du avtalsmässigt skyldig att ge oss dessa uppgifter.

Externt värdskap

Den här webbplatsen har en extern tjänsteleverantör (hoster) som värd. De personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på hosterens servrar. Detta kan omfatta IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikationsdata, avtalsuppgifter, kontaktuppgifter, namn, webbplatsbesök och andra uppgifter som genereras via en webbplats.

Hostern används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (artikel 6.1 b i DSGVO) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla vårt online-erbjudande på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (artikel 6.1 f i DSGVO). Vår hoster kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att fullgöra sina tjänsteförpliktelser och kommer att följa våra instruktioner när det gäller dessa uppgifter.

För att säkerställa en dataskyddskonform behandling har vi ingått ett avtal om behandling av beställningar med vår hoster.

Kontaktformulär

Om du har en fråga till oss kan du skicka en förfrågan via kontaktformuläret på vår webbplats. De uppgifter som krävs är markerade som obligatoriska fält.
När du kontaktar oss kommer vi att lagra de uppgifter du lämnar (särskilt ditt för- och efternamn, din e-postadress och texten till din förfrågan samt annan frivillig information). När det gäller ytterligare information är detta frivillig information. Behandlingen sker i syfte att behandla förfrågningarna på grundval av artikel 6.1 b, f DSGVO.
De uppgifter som samlas in i samband med att vi kontaktar dig kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att behandla din förfrågan.

Utlämnande till tredje part

Ibland använder vi tjänsteleverantörer (baserade i Tyskland) som behandlar uppgifter för vår räkning (t.ex. för hosting/marknadsföring via e-post). I de fall som beskrivs här överlämnas informationen till dessa tredje parter för att möjliggöra vidare behandling. De externa tjänsteleverantörerna är noggrant utvalda och granskas regelbundet av oss för att säkerställa att din integritet skyddas.

Tjänsteleverantörerna är tjänsteleverantörer/orderbehandlare som är bundna av instruktioner och är följaktligen skyldiga av oss att bland annat behandla dina uppgifter uteslutande i enlighet med våra instruktioner och gällande dataskyddslagar. I synnerhet är de skyldiga att behandla dina uppgifter strikt konfidentiellt. De är också förbjudna att behandla uppgifterna för andra ändamål än de avtalade.

Överföringen av uppgifter till registerförare sker på grundval av artikel 28.1 i DSGVO.

Vi säljer inte heller dina uppgifter till tredje part och marknadsför dem inte heller på något annat sätt.

Spårning av webbplatser med MATOMO (tidigare PIWIK):

Vår webbplats använder webbanalystjänsten MATOMO (www.matomo.org), en tjänst hos leverantören InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nya Zeeland. Efter att du har gett ditt frivilliga samtycke samlas uppgifterna in och lagras för statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringssyften i enlighet med artikel 6.1 a i DSGVO. Uppgifterna samlas in och lagras.

Matomo använder så kallade cookies. Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt för oss att analysera användningen av vår webbplats. För detta ändamål överförs den information om användningen som erhålls genom cookien till vår server och lagras så att användningsbeteendet kan utvärderas. Din IP-adress anonymiseras omedelbart, vilket innebär att du förblir anonym som användare. Den information som cookien genererar om din användning av vår webbplats överförs inte till tredje part.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke under "Hantera samtycke" längst ner på skärmen.

Kakor:
En cookie är en enkel liten fil som kan skickas med sidorna på en internetadress och lagras av webbläsaren på datorn eller annan enhet. Den information som lagras i den kan skickas till våra servrar eller relevanta servrar från tredje part vid senare besök.

Vi använder grundläggande/essentiella cookies på vår webbplats. Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Detta är till exempel tilldelningen av anonyma sessions-ID:n för att samla flera förfrågningar till en webbserver. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse (artikel 6 I lit. f DSGVO).

Tekniskt onödiga cookies används endast om du samtycker till dem (artikel 6 I a DSGVO). Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke inom kakbannern.

Cookies för funktionalitet

Dessa cookies hjälper oss att komma ihåg inställningar som du har valt eller stöder andra funktioner när du navigerar på vår webbplats. Vi kan till exempel komma ihåg dina inställningar till nästa besök eller spara dina inloggningsuppgifter för vissa delar av vår webbplats.

Cookies för prestanda/statistik

Dessa cookies samlar in information om hur du använder vår webbplats (t.ex. vilken webbläsare du använder, antal besök, vilka sidor du tittar på eller hur lång tid du spenderar på webbplatsen). Dessa cookies lagrar ingen information som gör det möjligt att identifiera besökaren personligen. Den information som samlas in med hjälp av dessa cookies är aggregerad och därmed anonym.

Du kan ge ditt samtycke till eller avvisa cookies - även för webbspårning - via inställningarna i din webbläsare. Du kan konfigurera din webbläsare så att acceptans av cookies i princip vägras eller att du informeras i förväg när en cookie lagras. I detta fall kan dock webbplatsens funktionalitet försämras (t.ex. vid beställningar). Din webbläsare erbjuder också en funktion för att radera cookies (t.ex. via Ta bort webbläsardata). Mer information om detta hittar du i bruksanvisningen eller vanligtvis under inställningar i din webbläsare.

Integrering av plug-ins för sociala nätverk

På vår webbplats används knappen för sociala nätverk

 • Twitter, Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Knappen är märkt med logotypen för respektive socialt nätverk. Det rör sig dock inte om vanliga sociala plugins, utan om knappar med deponerade länkar. Knapparna måste aktiveras (klickas) separat av dig. Så länge dessa knappar inte klickas överförs inga uppgifter till de sociala nätverken. Först när du klickar på knapparna och därmed förklarar ditt samtycke till kommunikation med det sociala nätverkets servrar blir knapparna aktiva och anslutningen upprättas.

När du klickar på knappen motsvarar knappen en så kallad share plugin. Information om den besökta sidan görs tillgänglig för det sociala nätverket, som du kan dela med dina kontakter i ditt sociala nätverk. Om du vill "dela" informationen måste du vara inloggad. Om du inte är inloggad kommer du att hamna på inloggningssidan för det sociala nätverk du klickade på och du kommer inte längre att befinna dig på Qurasofts webbplats. Om du är inloggad överförs informationen om att du vill rekommendera respektive artikel.

Genom att aktivera knappen får de sociala nätverken bland annat information om att och när du har besökt motsvarande sida på vår webbplats samt till exempel din IP-adress, uppgifter om den webbläsare som används och språkinställningar. När du klickar på knappen överförs ditt klick till det sociala nätverket och används enligt dess riktlinjer för användning av uppgifter.

När du aktiverar knappen har vi inget inflytande över de insamlade uppgifterna och databehandlingarna och är inte ansvariga för denna databehandling och i detta avseende är vi inte den ansvariga parten i den mening som avses i GDPR. Vi är inte heller medvetna om den fullständiga omfattningen av datainsamlingen, dess rättsliga grund, ändamålen och lagringsperioderna. Därför är den information som tillhandahålls här inte nödvändigtvis fullständig.

Överföringen av uppgifter sker oavsett om du har ett konto hos leverantören eller om du är inloggad där. Om du är inloggad hos leverantören, kopplas dina uppgifter direkt till ditt konto. I förekommande fall använder leverantörerna även cookies på din dator för att spåra dig.

Såvitt vi vet lagrar leverantören dessa uppgifter i användningsprofiler som han använder för reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsorienterad utformning av sin webbplats. En sådan utvärdering görs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att visa behovsbaserad reklam och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler. För att utöva denna rätt till invändning, vänligen kontakta respektive leverantör.

För syftet och omfattningen av datainsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av respektive socialt nätverk, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, hänvisar vi till följande information

Om du inte vill att det sociala nätverket ska få uppgifter om dig får du inte klicka på knappen.

Upptäckt och spårning av missbruk

Vi sparar information för att upptäcka och spåra missbruk, särskilt din IP-adress, i högst 7 dagar. Den rättsliga grunden i detta avseende är artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse av att behålla uppgifter i 7 dagar är att säkerställa att vår webbplats och de transaktioner som genomförs via den fungerar korrekt, samt att kunna försvara oss mot cyberattacker och liknande. Vi kan använda anonym användningsinformation för att anpassa vår webbplats till dina behov.

Särskild information om vår närvaro på nätet i sociala medier

Qurasoft upprätthåller flera online-närvaro på sociala nätverk och plattformar, såsom Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn, för att ha möjlighet att kommunicera med aktiva användare där och för att informera dem om vår tjänsteportfölj. Qurasoft använder de tekniska plattformar och tjänster som operatörerna erbjuder för detta ändamål. I sociala nätverk och på andra externa plattformar gäller respektive operatörs egna dataskyddsbestämmelser, även om vi sprider information och upprätthåller närvaro där.

Vi vill påpeka att du använder tjänsterna i de sociala nätverk och plattformar som erbjuds här samt deras funktioner på eget ansvar. Detta gäller särskilt användningen av interaktiva funktioner (t.ex. kommentera, dela, betygsätta osv.). De uppgifter som samlas in om dig i detta sammanhang behandlas av plattformarnas operatörer och kan överföras till länder utanför Europeiska unionen. Vilken information operatörerna får och hur den används beskrivs i allmänna termer i respektive riktlinjer för dataskydd. På de enskilda plattformarna hittar du också information om hur du kontaktar operatörerna och om inställningsmöjligheterna för annonser.

På vilket sätt operatörerna av de sociala nätverken använder uppgifterna från besöket på respektive sida för sina egna syften, i vilken utsträckning aktiviteterna på sidorna tilldelas enskilda användare, hur länge dessa uppgifter lagras och om uppgifterna från besöket på respektive sida överförs till tredje part, anges inte slutgiltigt och tydligt av operatörerna och är inte heller känt för oss.

1. facebook

 • Facebook Insights
  När du besöker vår Facebook-sida samlar Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) in bland annat din IP-adress och annan information som finns på din dator i form av cookies. Denna information används för att förse oss, som operatörer av Facebook-sidorna, med statistisk information om användningen av Facebook-sidan. Den rättsliga grunden för insamlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse (artikel 6.1 f DSGVO). Facebook och Qurasoft är gemensamt ansvariga för behandlingen av Insights-uppgifter i enlighet med artikel 26 i DSGVO. Facebook tar dock det primära ansvaret och Qurasoft fattar inga beslut om behandlingen av dessa uppgifter. Eftersom Facebook ständigt utvecklar tillgängligheten och behandlingen av uppgifterna hänvisar Qurasoft till Facebooks integritetspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/)Eftersom endast Facebook har full tillgång till användardata rekommenderar vi att användarna kontaktar Facebook direkt om de vill ha information eller har andra frågor om de registrerades rättigheter som användare (t.ex. rätten till radering). Om användaren i framtiden inte längre vill ha den databehandling som beskrivs här, kan kopplingen mellan användarprofilen och vår sida avbrytas med hjälp av funktionen "Jag gillar inte längre den här sidan".

Du kan göra invändningar mot behandlingen via följande länk https://www.facebook.com/settings?tab=ads införas.
Facebook ger mer information om detta på följande länk: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

 • Facebook Pixel
  Dessutom använder Facebook remarketingfunktionen "Facebook Pixel", en tjänst från Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Denna funktion används för att presentera intressebaserade annonser ("Facebook-annonser") för besökare på webbplatserna när de besöker det sociala nätverket Facebook. För detta ändamål har Facebooks remarketing-tagg implementerats på denna webbplats. Via denna tagg upprättas en direkt anslutning till Facebooks servrar när man besöker webbplatsen. Därmed överförs till Facebooks server att du har besökt denna webbplats och Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto.
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
 • Twitter-analyser
  Tjänsten drivs av Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics lagrar och bearbetar information om ditt användarbeteende på våra online-närvaro i sociala medier. För detta ändamål använder Twitter Analytics bland annat cookies som lagras lokalt i cacheminnet i din webbläsare på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av plattformarna i sociala medier.
  https://twitter.com/personalization
 • Adobe Marketing Cloud
  Operatören av denna tjänst är Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irland. Adobe Marketing Cloud möjliggör analyser av besökarflöden på webbplatser. Detta innebär att användarnas beteende visas på ett sätt som ger en överblick över användarnas onlineaktivitet på platsformulär i sociala medier. Adobe Marketing Cloud använder cookies som lagras på din dator och därmed möjliggör en analys av ditt användarbeteende på webbplatsen. Om denna insamlade information överförs till en Adobe-server säkerställer inställningarna att IP-adressen anonymiseras före geolokalisering och ersätts med en generisk IP-adress före lagring.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

2. instagram

 • Facebook Insights
  Om Facebook Insights, en tjänst av en tjänst av Facebook Inc, 1601 S.
  California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Facebook samlar bland annat in din IP-adress och annan information som är
  finns på din dator i form av kakor. Denna information används för statistiska ändamål.
  för att ge information om användningen av respektive webbplats. Mer information
  Facebook tillhandahåller information om detta på följande länk: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
 • Goolge Analytics
  Google Analytics, en tjänst från Google Inc, Moutain View, Kalifornien, USA använder
  Cookies, som lagras på din terminal och som gör det möjligt att analysera din användning av vår webbplats.
  skapa närvaro på nätet i sociala medier. Den information som genereras av cookien om
  Ditt besök på Instagram överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där det kommer att
  lagrad. Om anonymisering av den IP-adress som ska överföras av kakan är aktiverad på webbplatsen
  ("IP-anonymisering") kommer din IP-adress att lagras av Google inom EU:s medlemsländer.
  Europeiska unionen eller i andra stater som är avtalsslutande parter i avtalet om Europeiska unionen.
  Det ekonomiska området har förkortats i förväg. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att överföras till en server hos
  Google i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av
  Instagram och sammanställa rapporter om användningen av webbplatsen. Detta kan göras från
  pseudonyma användningsprofiler skapas från de bearbetade uppgifterna. Uppgifter som samlas in vid användning av Google Analytics
  Den överförda IP-adressen kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google. http://www.google.de/privacy.html.
 • Facebook Pixel
  Instagram använder remarketingfunktionen "Facebook Pixel", en tjänst från
  Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Denna funktion används för att ge besökarna på webbplatsen följande information
  presentera intressebaserade annonser ("Facebook Ads"). För detta ändamål används denna
  webbplatsen har infört Facebook remarketing-tagg. När du besöker webbplatsen kommer en
  en direkt anslutning till Facebooks servrar upprättas. Under processen överförs det till Facebook-servern att
  du har besökt denna webbplats och Facebook kopplar denna information till din personliga
  Användarkonto på Facebook. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel

3. LinkedIn

 • Facebook Pixel
  LinkedIn använder remarketingfunktionen "Facebook Pixel", en tjänst från Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Denna funktion används för att presentera intressebaserade annonser ("Facebook Ads") för besökare på webbplatsen. För detta ändamål har Facebooks remarketing-tagg implementerats på denna webbplats. Via denna tagg upprättas en direkt anslutning till Facebooks servrar när man besöker webbplatsen. Därmed överförs till Facebooks server att du har besökt denna webbplats och Facebook tilldelar denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
 • Nielsen NetRatings
  Nielsen NetRatings tillhandahålls av Nielsen GmbH, Lindwurmstraße 10, 80634 München, Tyskland och är en internetspårningstjänst för att mäta och analysera konsumentbeteende. Du kan motsätta dig att dina uppgifter samlas in eller analyseras av detta verktyg genom att ladda ner eller ställa in och spara opt-out-cookien som finns tillgänglig under följande länk:
  http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.htm
 • AppNexus
  AppNexus tillhandahålls av AppNexus Inc, 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA och är ett verktyg för webbanalys och intressebaserad reklam. Du kan invända mot att dina uppgifter samlas in eller analyseras av detta verktyg här.
  https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de.
 • Spårning av Eloqua
  Eloqua, en tjänst från Oracle Cor, 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, CA 94065, placerar en permanent cookie på den relevanta inloggningssidan, om du inte redan har en Eloqua-cookie på din enhet. Om du redan har använt en webbplats som använder Eloqua kan det hända att du redan har en Eloqua-cookie. Eloqua-kakan kan användas för att analysera din användning av webbplatser i syfte att förbättra dem. E-postmeddelanden som skickas med hjälp av Eloqua använder spårningsteknik av den typ som beskrivs ovan. Om du helt vill förhindra användningen av Eloquas spårningsteknik för din enhet kan du göra det på Eloquas opt-out-sida.
  Mer information finns i Eloquas sekretesspolicy. (https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/index.html)

4. twitter

 • Twitter Analytics och Twitter-annonser
  Tjänsten drivs av Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics lagrar och bearbetar information om ditt användarbeteende på våra online-närvaro i sociala medier. För detta ändamål använder Twitter Analytics bland annat cookies som lagras lokalt i cacheminnet i din webbläsare på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av plattformarna i sociala medier. Twitter Ads kan användas för att skapa riktade marknadsföringskampanjer.https://twitter.com/personalization
 • Facebook Insights
  Via Facebook Insights, en tjänst som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , samlar Facebook bland annat in din IP-adress och annan information som lagras på din dator i form av cookies. Denna information används för att tillhandahålla statistisk information om användningen av respektive sida. Facebook ger mer detaljerad information om detta under följande länk:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
 • Google Analytics
  Google Analytics, en tjänst från Google Inc. med säte i Moutain View, Kalifornien, USA, använder cookies som lagras på din terminal och som gör det möjligt att analysera din användning av våra onlineplatser i sociala medier. Den information som cookien genererar om ditt besök på Twitter överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Om anonymisering av den IP-adress som ska överföras av cookien är aktiverad på webbplatsen ("IP-anonymisering"), kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av Twitter och sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet. Pseudonyma användningsprofiler kan skapas utifrån de behandlade uppgifterna. Den IP-adress som överförs vid användning av Google Analytics kommer inte att sammanföras med andra uppgifter från Google.
  http://www.google.de/privacy.html.
 • Dynatrace
  Dynatrace, en tjänst som tillhandahålls av Dynatrace LLC, med huvudkontor i Waltham, Massachusetts, USA, ger insikter om prestandan hos respektive webbapplikation och hur användarna navigerar på webbplatsen. Dynatrace samlar in data som W3C-tider, knappklick, länkklick, JavaScript-fel, webbläsartyper och geografiska regioner. Detta kan användas för att förbättra prestandan hos respektive erbjudande och för att åtgärda funktionella problem. Dessa uppgifter bidrar till att kontinuerligt förbättra tjänsten och identifiera funktionella problem. Dynatrace använder olika cookies för detta ändamål.
  https://www.dynatrace.com/company/trust-center/
 • Infusionsoft
  Infusionsoft är ett program för att förbereda, skapa och genomföra riktade marknadsföringskampanjer. Infusionsoft drivs av: Infusionsoft Inc, 1260 S. Spetrum Blvd, Chandler, AZ 85286. Programvaran gör det möjligt att för marknadsföringsändamål koppla samman statistiska uppgifter och nätverksbeteende för enskilda användare med kontaktuppgifter för specifika personer. Om du installerar ett tillägg för avaktivering i din webbläsare kan du motsätta dig insamlingen av dina uppgifter.
  https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy