Ochrana údajov

Stand: März 2023

 

Všeobecné informácie - Informácie podľa článku 13 + 14 DSGVO  

Spoločnosť Qurasoft si váži vašu návštevu našej webovej stránky a váš záujem o našu spoločnosť. Ochranu a bezpečnosť vašich osobných údajov, ktoré nám zveríte, berieme vážne a chceme, aby ste sa pri návšteve našej webovej stránky a využívaní našich ponúk cítili bezpečne a pohodlne. 

Je pre nás dôležité, aby ste vedeli, aké osobné údaje sa zhromažďujú, keď využívate naše ponuky a služby, a ako ich potom používame. 

 

Účel spracovania údajov  

Soweit Qurasoft auf der Webseite personenbezogene Daten verarbeitet, erfolgt dies zu den in dieser Datenschutzerklärung jeweils angegebenen Zwecken, insbesondere der Bereitstellung unseres Informationsangebots inklusive Newsletter, der Kontaktaufnahme mit Interessenten, und zum Download bereitgestellter Dateien.  

 

Zodpovedná osoba a úradník pre ochranu údajov  

Za spracovanie vašich osobných údajov zodpovedá 

Qurasoft GmbH 
Univerzitná cesta 3 
D-56070 Koblenz na Rýne 

Telefón: (+49) 261 - 134 986 0 
E-mail: kontakt@qurasoft.de 

Nášho externého úradníka pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese: 

TÜV Technical Monitoring Hesse GmbH 

E-Mail: datenschutz@qurasoft.de

 

Práva týkajúce sa spracovania osobných údajov

 

Právo na informácie 
Máte právo kedykoľvek od nás na požiadanie získať informácie o osobných údajoch, ktoré sme spracovali v rozsahu článku 15 DSGVO. Na tento účel môžete zaslať žiadosť poštou alebo e-mailom na vyššie uvedené adresy. 

 

Právo na opravu nepresných údajov 
Sie haben das Recht, von uns die unverzügliche Berichtigung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen, sofern diese unrichtig sein sollten (Art. 16 DSGVO). Wenden Sie sich hierfür bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Právo na vymazanie 
Máte právo na okamžité vymazanie ("Právo byť zabudnutý) der Sie betreffenden personenbezogenen Daten beim Vorliegen der rechtlichen Gründe nach Art. 17 DSGVO. Diese liegen etwa vor, wenn die personenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie ursprünglich verarbeitet worden sind, nicht mehr notwendig sind oder Sie Ihre Einwilligung widerrufen haben und wenn es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt; die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt (und keine vorrangigen Gründe für eine Verarbeitung vorliegen – dies gilt nicht bei Widersprüchen gegen Direktwerbung). Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Právo na obmedzenie spracovania 
Sie haben ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung beim Vorliegen der Voraussetzungen und nach Maßgabe von Art. 18 DSGVO. Danach kann die Einschränkung der Verarbeitung insbesondere geboten sein, wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt oder die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten Gründe gegenüber ihren überwiegen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen. 

 

Právo na prenosnosť údajov
Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Sie haben hierbei das Recht, die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem gängigen, strukturierten und maschinenlesbaren Format zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen, etwa einen anderen Dienstleister, zu übergeben. Voraussetzung ist hierfür, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht und mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Právo na námietku
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die u.a. aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch nach Art. 21 DSGVO einzulegen. Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Um Ihr vorstehendes Recht geltend zu machen, wenden Sie sich bitte an die oben angegebenen Kontaktadressen.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je nezákonné, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je za nás zodpovedný a ktorý môžete kontaktovať nasledovne: 

Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií Porýnia-Falcka 
Prof. Dr. Dieter Kugelmann 
Zadná bledá 34 
55116 Mainz 
Telefón: +49 (0) 6131 208-2449 
E-Mail: poststelle(at)datenschutz.rlp.de 

 

Plánovaný prenos údajov do tretích krajín

Prenos do tretích krajín sa v súčasnosti neplánuje, inak by vznikli príslušné právne požiadavky. V súlade s právnymi požiadavkami budete informovaní najmä o príslušných príjemcoch alebo kategóriách príjemcov. 

 

Zabezpečenie

Qurasoft setzt technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen ein, um Ihre zur Verfügung gestellten Daten vor zufälligen oder vorsätzlichen Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder dem Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Dies gilt auch, wenn externe Dienstleistungen bezogen werden. Die Wirksamkeit unserer Sicherheitsmaßnahmen wird überprüft und die Maßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 

 

Aplikácie SaniQ

Nutzen Sie eine unserer SaniQ-App als Eigenmonitoring, werden die Funktionen grundsätzlich auf Ihrem Endgerät ausgeführt. Wenn wir Funktionen auf unseren Servern aufrufen (wenn Sie z.B. den Telemedizin-Modus aktivieren oder das Angebot des PDF-Export Gesundheitstagebuch nutzen) werden Ihre personenbezogenen Daten inhaltsverschlüsselt abgespeichert. Wenn Sie die den Telemedizin-Modus eingeschaltet haben, werden Ihre Daten an Ihren jeweiligen telemedizinischen Unterstützenden weitergeleitet.  

Ausführlichere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung unserer SaniQ-App. (Zásady ochrany osobných údajov aplikácie SaniQ / Zásady ochrany osobných údajov SaniQ Practice).

 

Štandardné lehoty na vymazanie údajov

Zákonodarca uzákonil rôzne lehoty a povinnosti uchovávania. Po uplynutí týchto období sa príslušné údaje bežne vymažú. Ak sa to netýka údajov, údaje sa vymažú alebo anonymizujú, ak sa prestanú uplatňovať účely uvedené v rozsahu tohto vyhlásenia o ochrane údajov. Pokiaľ toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov neobsahuje iné, odchylné ustanovenia týkajúce sa uchovávania údajov, nami zozbierané údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na vyššie uvedené účely, na ktoré boli zozbierané. 

 

Používanie iných údajov a vymazávanie údajov

Weitergehende Verarbeitungen oder Nutzungen Ihrer personenbezogenen Daten erfolgen generell nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in die Datenverarbeitung oder -nutzung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen Zwecken, als denjenigen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und erteilen Ihnen die weiteren maßgeblichen Informationen. 

 

Aplikácie

Na našej webovej stránke máte možnosť podať online žiadosť o inzerované pracovné pozície alebo nám poslať nevyžiadanú žiadosť e-mailom.

Keď sa u nás uchádzate o zamestnanie, spracúvame informácie, ktoré sme od vás získali v rámci procesu podávania žiadosti, napr. prostredníctvom vášho motivačného listu, životopisu, referencií, korešpondencie, telefonických alebo ústnych údajov. Okrem vašich kontaktných údajov sú pre nás dôležité najmä informácie o vašom vzdelaní, kvalifikácii, pracovných skúsenostiach a zručnostiach. Okrem toho spracúvame údaje, ktoré nám poskytnete dobrovoľne (napr. ako súčasť vášho životopisu alebo ako prílohy).

V rámci našej spoločnosti budú mať k vašim údajom prístup len osoby, ktoré sa podieľajú na výberovom konaní na inzerovanú pozíciu.

Vaše osobné údaje sa nebudú prenášať tretím stranám mimo spoločnosti.

Údaje o vašej žiadosti uchovávame počas trvania posudzovania vašej žiadosti. Ak vaša žiadosť nebude úspešná alebo ak svoju žiadosť stiahnete, údaje z vašej žiadosti budú vymazané po maximálne 6 mesiacoch, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s dlhším uchovávaním. Ak bude vaša žiadosť úspešná, údaje, ktoré ste nám poskytli, sa budú ďalej spracovávať v súvislosti s vaším budúcim zamestnaním u nás. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. a), b) a f) DSGVO, ako aj § 26 BDSG.

Máte právo na informácie podľa článku 15 GDPR, právo na opravu podľa článku 16 GDPR, právo na vymazanie podľa článku 17 GDPR, právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR, právo namietať podľa článku 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. Okrem toho máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorý je za vás zodpovedný.

Ak nám neposkytnete požadované osobné údaje, nebude to mať pre vás žiadne negatívne dôsledky. Na neúplné alebo nepresne vyplnené žiadosti sa však nebude prihliadať.

 

Konkrétne informácie o webovej lokalite

 

Vyvolanie našej webovej stránky

Pri zadávaní osobných údajov sa vždy prenášajú v zašifrovanej podobe. 

Wir erfassen und speichern die Ihrem Computer zugewiesene IP-Adresse, den verwendeten Browsertyp, das Datum und die Uhrzeit des Zugriffes sowie Meldungen über erfolgreiche und nicht erfolgreiche Zugriffe, um die von Ihnen abgerufenen Inhalte unserer Webseite an Ihren Computer zu übermitteln (z.B. Texte, Bilder sowie zum Download bereit gestellte Dateien, etc.) (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Außerdem verarbeiten wir diese Daten zur Missbrauchserkennung und -verfolgung. Insoweit ist die Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite sowie die darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen. 

Pokiaľ spracúvame vaše údaje na účely poskytovania funkcií našej webovej stránky, ako je uvedené vyššie, ste zmluvne zaviazaní poskytnúť nám tieto údaje. 

 

Externý hosting

Diese Website wird bei einem externen Dienstleister gehostet (Hoster). Die personenbezogenen Daten, die auf dieser Website erfasst werden, werden auf den Servern des Hosters gespeichert. Hierbei kann es sich insbesondere um IP-Adressen, Kontaktanfragen, Meta- und Kommunikationsdaten, Vertragsdaten, Kontaktdaten, Namen, Websitezugriffe und sonstige Daten, die über eine Website generiert werden, handeln. 

Hoster sa používa na účely plnenia zmluvy s našimi potenciálnymi a existujúcimi zákazníkmi (článok 6 ods. 1 písm. b DSGVO) a v záujme bezpečného, rýchleho a efektívneho poskytovania našej online ponuky profesionálnym poskytovateľom (článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO). Náš hosting bude spracúvať vaše údaje len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie jeho povinností týkajúcich sa služieb, a bude sa riadiť našimi pokynmi týkajúcimi sa týchto údajov.  

Aby sme zabezpečili spracovanie údajov v súlade s ochranou údajov, uzavreli sme zmluvu o spracovaní objednávok s naším hostiteľom. 

 

Kontakt

Sofern Sie eine Frage an uns haben, können Sie eine Anfrage per E-Mail an uns richten. Bei Ihrer Kontaktaufnahme werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Ihre E-Mail-Adresse und der Text Ihrer Anfrage sowie ggf. weitere freiwillige Angaben) von uns gespeichert. Bei weitergehenden Angaben handelt es sich um eine freiwillige Auskunft. Die Verarbeitung erfolgt zwecks Bearbeitung der Anfragen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b), f) DSGVO. Údaje zhromaždené počas kontaktovania vás budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na spracovanie vašej žiadosti. 

 

Newsletter

Wenn Sie den auf der Website angebotenen Newsletter beziehen möchten, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse und mit dem Empfang des Newsletters einverstanden sind. Weitere Daten werden nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Für die Abwicklung der Newsletter nutzen wir einen Newsletterdienstanbieter, die nachfolgend beschrieben werden.  

Wir nutzen die Dienste von Mailchimp für den Versand von Newslettern. Anbieter ist die Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

Mailchimp ist ein Dienst, mit dem u.a. der Versand von Newslettern organisiert werden kann. Wenn Sie Daten zum Zwecke des Newsletterbezugs eingeben (z. B. E-Mail-Adresse), werden diese auf den Servern von Mailchimp in den USA gespeichert. Wir haben die Erfolgsmessung bei Mailchimp deaktiviert, sodass Mailchimp ihr Verhalten beim Öffnen unserer Newsletter nicht auswerten wird. 

Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Daten an Mailchimp übertragen werden, müssen Sie den Newsletter abbestellen. Hierfür stellen wir in jeder Newsletternachricht einen entsprechenden Link zur Verfügung.  

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie den Newsletter abbestellen. Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt. 

Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken bei uns gespeichert wurden, bleiben hiervon unberührt. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ und 
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses. 

Nach Ihrer Austragung aus der Newsletterverteilerliste wird Ihre E-Mail-Adresse bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter ggf. in einer Blacklist gespeichert, sofern dies zur Verhinderung künftiger Mailings erforderlich ist. Die Daten aus der Blacklist werden nur für diesen Zweck verwendet und nicht mit anderen Daten zusammengeführt. Dies dient sowohl Ihrem Interesse als auch unserem Interesse an der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben beim Versand von Newslettern (berechtigtes Interesse im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Die Speicherung in der Blacklist ist zeitlich nicht befristet. Sie können der Speicherung widersprechen, sofern Ihre Interessen unser berechtigtes Interesse überwiegen. 

Näheres entnehmen Sie den Datenschutzbestimmungen von Mailchimp unter: 
https://mailchimp.com/legal/terms/. 

 

Zverejnenie tretím stranám

Niekedy využívame poskytovateľov služieb (so sídlom v Nemecku), ktorí spracúvajú údaje v našom mene (napr. na hosting/emailový marketing). V prípadoch, ktoré sú tu opísané, sa informácie odovzdávajú týmto tretím stranám, aby bolo možné ich ďalšie spracovanie. Externých poskytovateľov služieb starostlivo vyberáme a pravidelne kontrolujeme, aby sme zabezpečili ochranu vášho súkromia. 

Die Service Provider sind weisungsgebundene Dienstleister / Auftragsverarbeiter und werden dementsprechend von uns u.a. verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich entsprechend unseren Weisungen sowie den jeweils geltenden Datenschutzgesetzen zu behandeln. Insbesondere werden sie verpflichtet, Ihre Daten streng vertraulich zu behandeln. Es ist Ihnen auch untersagt, die Daten für andere Zwecke als vereinbart zu nutzen. 

Prenos údajov spracovateľom sa uskutočňuje na základe článku 28 ods. 1 DSGVO. 

Vaše údaje tiež nepredávame tretím stranám ani ich žiadnym iným spôsobom nepredávame. 

 

Odhaľovanie a sledovanie zneužívania  

Informationen zur Missbrauchserkennung und -verfolgung, insbesondere Ihre IP-Adresse, halten wir maximal 7 Tage vor. Rechtsgrundlage ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenvorhaltung liegt dabei darin, das ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite und der darüber abgewickelten Geschäfte sicherzustellen sowie Cyber-Attacken u.ä. abwehren zu können. Anonyme Nutzungsinformationen verwenden wir gegebenenfalls zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Webseite.  

 

Cookies

Súbor cookie je jednoduchý malý súbor, ktorý môže byť odoslaný spolu so stránkami internetovej adresy a uložený webovým prehliadačom v počítači alebo inom zariadení. Informácie v ňom uložené sa môžu počas ďalších návštev odosielať na naše servery alebo servery príslušných tretích strán. 

Wir setzen auf unserer Webseite grundlegende/notwendige Cookies ein. Diese Cookies sind von grundlegender Bedeutung für die Funktion unserer Webseite, und können entsprechend nicht abgewählt werden. Dies ist zum Beispiel die Vergabe von anonymen Sessions-IDs zur Bündelung mehrerer Abfragen an einen Web-Server. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs.1 lit. f) DSGVO). 

Technisch nicht erforderliche Cookies kommen nur zum Einsatz, wenn Sie darin einwilligen (Art. 6 I lit. a DSGVO, §25 Abs.1 TTDSG). Sie haben hierbei jederzeit das Recht Ihre Einwilligung innerhalb des Cookie Banners zu widerrufen.

Funkčnosť Súbory cookie

Tieto súbory cookie nám pomáhajú zapamätať si nastavenia, ktoré ste si vybrali, alebo podporovať iné funkcie pri prechádzaní našej webovej lokality. Môžeme si napríklad zapamätať vaše preferované nastavenia pre vašu ďalšiu návštevu alebo uložiť vaše prihlasovacie údaje pre určité oblasti našej webovej stránky. 

Výkonnostné/štatistické súbory cookie

Tieto súbory cookie zhromažďujú informácie o tom, ako používate našu webovú lokalitu (napr. použitý internetový prehliadač, počet návštev, zobrazené stránky alebo čas strávený na webovej lokalite). Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu návštevníka. Informácie zhromaždené pomocou týchto súborov cookie sú agregované, a teda anonymné. 

Die Einwilligung oder Ablehnung von Cookies – auch für Webtracking – können Sie über den Consent-Banner verwalten, oder die Einstellungen Ihres Webbrowsers ändern. Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass die Annahme von Cookies prinzipiell verweigert wird oder Sie vorab informiert werden, wenn ein Cookie gespeichert wird. In diesem Falle kann aber die Funktionalität der Website beeinträchtigt sein (z.B. bei Bestellungen). Ihr Browser bietet auch eine Funktion an, Cookies zu löschen (z.B. über Browserdaten löschen). Weitere Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung bzw. in der Regel unter Einstellungen Ihres Internet-Browsers. 

 

Matomo (ehemals „PIWIK“) 

Das ist ein Open-Source-Tool zur Web-Analyse. Mit Matomo werden keine Daten an Server übermittelt, die außerhalb der Kontrolle von Qurasoft liegen (siehe Datenschutzerklärung). Matomo ist deaktiviert, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Erst wenn Sie aktiv einwilligen, wird Ihr Nutzungsverhalten anonymisiert erfasst. Ihre IP-Adresse wird umgehend anonymisiert; damit bleiben Sie als Nutzer anonym. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 

Služba Google Analytics 

Diese Website nutzt Funktionen des Webanalysedienstes Google Analytics. Anbieter ist die Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics ermöglicht es dem Websitebetreiber, das Verhalten der Websitebesucher zu analysieren. Hierbei erhält der Websitebetreiber verschiedene Nutzungsdaten, wie z. B. Seitenaufrufe, Verweildauer, verwendete Betriebssysteme und Herkunft des Nutzers. Diese Daten werden in einer User-ID zusammengefasst und dem jeweiligen Endgerät des Websitebesuchers zugeordnet. 

Des Weiteren können wir mit Google Analytics u. a. Ihre Maus- und Scrollbewegungen und Klicks aufzeichnen. Ferner verwendet Google Analytics verschiedene Modellierungsansätze, um die erfassten Datensätze zu ergänzen und setzt Machine-Learning-Technologien bei der Datenanalyse ein. Google Analytics verwendet Technologien, die die Wiedererkennung des Nutzers zum Zwecke der Analyse des Nutzerverhaltens ermöglichen (z. B. Cookies oder Device-Fingerprinting). Die von Google erfassten  Informationen über die Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. 

Die Datenübertragung in die USA wird auf die Standardvertragsklauseln der EU-Kommission gestützt. Details finden Sie hier: 
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. 

IP Anonymisierung: 
Wir haben auf dieser Website die Funktion IP-Anonymisierung aktiviert. Dadurch wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vor der Übermittlung in die USA gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP- Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 

Browser Plugin: 
Sie können die Erfassung und Verarbeitung Ihrer Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 

 

Google Sitekit 

Wir haben in unsere Website das Plugin Google Site Kit des amerikanischen Unternehmens Google Inc. eingebunden. Für den europäischen Raum ist das Unternehmen Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irland) für alle GoogleDienste verantwortlich. Mit Google Site Kit können wir schnell und einfach Statistiken, die aus diversen Google-Produkten wie Google Analytics stammen, direkt in unserem WordPress-Dashboard ansehen. Site Kit erleichtert uns daher den Abgleich zwischen den jeweiligen Google Tools.  

Wenn Sie im Cookie-Banner Trackingtools aktiv zugestimmt haben, werden durch Google-Produkte wie Google Analytics Cookies gesetzt und Daten von Ihnen, etwa über Ihr Userverhalten, an Google gesendet, dort gespeichert und verarbeitet. Darunter werden auch personenbezogen Daten wie Ihre IP-Adresse gespeichert. 

Der Einsatz von Google Site Kit setzt Ihre Einwilligung voraus, welche wir mit unserem Cookie Banner einholen haben.  

 

Google Tag Manager 

Wir setzen den Google Tag Manager ein. Anbieter ist die Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Der Google Tag Manager ist ein Tool, mit dessen Hilfe wir Tracking- oder Statistik-Tools und andere Technologien auf unserer Website einbinden können. Der Google Tag Manager selbst erstellt keine Nutzerprofile, speichert keine Cookies und nimmt keine eigenständigen Analysen vor. Er dient lediglich der Verwaltung und Ausspielung der über ihn eingebundenen Tools. Der Google Tag Manager erfasst jedoch Ihre IP-Adresse, die auch an das Mutterunternehmen von Google in die Vereinigten Staaten übertragen werden kann. 

Der Einsatz des Google Tag Managers erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Der Websitebetreiber hat ein berechtigtes Interesse an einer schnellen und unkomplizierten Einbindung und Verwaltung verschiedener Tools auf seiner Website. Sofern eine entsprechende Einwilligung abgefragt wurde, erfolgt die Verarbeitung ausschließlich auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TTDSG, soweit die Einwilligung die Speicherung von Cookies oder den Zugriff auf Informationen im Endgerät des Nutzers (z. B. Device-Fingerprinting) im Sinne des TTDSG umfasst. Die Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. 

 

Integrácia doplnkov sociálnych sietí

Unsere Webseite verwendet Buttons für die Verlinkung auf unsere Präsenzen in den sozialen Netzwerken.  Der Button ist mit dem Logo des jeweiligen sozialen Netzwerks gekennzeichnet. Es handelt sich aber nicht um Social Plugins, sondern schlichte um Buttons mit darauf hinterlegten Links. Die Buttons müssen von Ihnen per Klick gesondert aktiviert (geklickt) werden. Solange dies nicht geschieht, werden keine Daten an die sozialen Netzwerke übertragen. Erst wenn Sie die Buttons anklicken und damit Ihre Zustimmung zur Kommunikation mit den Servern des sozialen Netzwerks erklären, werden die Buttons aktiv und die Verbindung wird hergestellt. 

Aktiváciou tlačidla potom sociálne siete okrem iného získajú aj informácie o tom, že a kedy ste navštívili príslušnú stránku našej webovej stránky, ako aj napríklad vašu IP adresu, údaje o použitom prehliadači a jazykových nastaveniach. Keď kliknete na tlačidlo, vaše kliknutie sa prenesie do sociálnej siete a použije sa v súlade s jej usmerneniami o používaní údajov. 

Pri aktivácii tlačidla nemáme žiadny vplyv na zhromažďované údaje a operácie spracovania údajov a nie sme zodpovední za toto spracovanie údajov a v tomto ohľade nie sme zodpovednou stranou v zmysle GDPR. Taktiež nám nie je známy úplný rozsah zhromažďovania údajov, jeho právny základ, účely a doby uchovávania. Preto tu uvedené informácie nemusia byť úplné. 

Prenos údajov sa uskutočňuje bez ohľadu na to, či máte u poskytovateľa účet alebo ste do neho prihlásení. Ak ste prihlásení u poskytovateľa, vaše údaje sa priradia priamo k vášmu účtu. V prípade potreby poskytovatelia používajú na sledovanie vášho počítača aj súbory cookie. 

Podľa našich informácií uchováva poskytovateľ tieto údaje v profiloch používania, ktoré používa na účely reklamy, prieskumu trhu a/alebo na dopyt orientovaného dizajnu svojej webovej stránky. Takéto vyhodnocovanie sa vykonáva najmä (aj v prípade neprihlásených používateľov) na účely zobrazovania reklamy podľa potrieb a na informovanie ostatných používateľov sociálnej siete o vašich aktivitách na našej webovej lokalite. Máte právo namietať proti vytvoreniu týchto používateľských profilov. Ak chcete uplatniť toto právo na námietku, obráťte sa na príslušného poskytovateľa. 

Informácie o účele a rozsahu zhromažďovania údajov a o ďalšom spracovaní a používaní údajov príslušnou sociálnou sieťou, ako aj o vašich právach v tejto súvislosti a možnostiach nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v informáciách 

Ak nechcete, aby sociálna sieť dostávala údaje o vás, nesmiete na toto tlačidlo kliknúť. 

 

Konkrétne informácie o našej online prítomnosti v sociálnych médiách

Spoločnosť Qurasoft má niekoľko online zastúpení na sociálnych sieťach a platformách, ako sú Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn, aby mala možnosť komunikovať s aktívnymi používateľmi a informovať ich o našom portfóliu služieb. Qurasoft na tento účel využíva technické platformy a služby ponúkané prevádzkovateľmi. V sociálnych sieťach a na iných externých platformách platia vlastné ustanovenia príslušných prevádzkovateľov o ochrane údajov, aj keď tam šírime informácie a udržiavame prítomnosť. 

Radi by sme vás upozornili, že služby tu ponúkaných sociálnych sietí a platforiem, ako aj ich funkcie používate na vlastnú zodpovednosť. To sa týka najmä používania interaktívnych funkcií (napr. komentovanie, zdieľanie, hodnotenie atď.). Údaje, ktoré sa o vás v tejto súvislosti zhromažďujú, spracúvajú prevádzkovatelia platforiem a môžu sa prenášať do krajín mimo Európskej únie. Aké informácie prevádzkovatelia získavajú a ako ich používajú, je všeobecne opísané v príslušných usmerneniach o ochrane údajov. Na jednotlivých platformách nájdete aj informácie o tom, ako kontaktovať prevádzkovateľov, a o možnostiach nastavenia reklám. 

 

In welcher Weise die Betreiber der sozialen Netzwerke die Daten aus dem Besuch der jeweiligen Seiten für eigene Zwecke verwenden, in welchem Umfang Aktivitäten auf den Seiten einzelnen Nutzern zugeordnet werden, wie lange diese Daten gespeichert werden und ob Daten aus einem Besuch der jeweiligen Seite an Dritte weitergegeben werden, wird von den Betreibern nicht abschließend und klar benannt und ist uns nicht bekannt.