Ochrona danych

Status: marzec 2021 r.

Ogólne - Informacje zgodnie z art. 13 + 14 DSGVO

Qurasoft docenia Państwa wizytę na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszą firmą. Poważnie traktujemy ochronę i bezpieczeństwo powierzonych nam Państwa danych osobowych i chcemy, aby czuli się Państwo bezpiecznie i komfortowo podczas odwiedzania naszej strony internetowej i korzystania z naszych ofert.

Ważne jest dla nas, aby wiedzieli Państwo, jakie dane osobowe są gromadzone, gdy korzystają Państwo z naszych ofert i usług oraz jak je potem wykorzystujemy.

Cel przetwarzania danych

Gdy Qurasoft przetwarza dane osobowe na Stronie internetowej, robi to w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności.

Osoba odpowiedzialna i inspektor ochrony danych

Odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest

Qurasoft GmbH
University Road 3
D-56070 Koblencja nad Renem

Telefon: (+49) 261 - 134 986 0
E-mail: kontakt [at] qurasoft.de

Z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem:

TÜV Monitoring Techniczny Hesja GmbH

E-mail: ochrona danych [at] qurasoft.de

Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Prawo do informacji
Mają Państwo prawo w każdej chwili na żądanie otrzymać od nas informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa w zakresie art. 15 DSGVO. W tym celu mogą Państwo wysłać wniosek pocztą lub e-mailem na adresy podane powyżej.

Prawo do sprostowania niedokładnych danych
Mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego skorygowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe (art. 16 DSGVO). W tym celu prosimy o kontakt z nami na adresy podane powyżej.

Prawo do usunięcia danych
Mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia ("Prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych dotyczących Państwa, jeżeli istnieją podstawy prawne zgodnie z art. 17 GDPR. Są to na przykład sytuacje, gdy dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których były pierwotnie przetwarzane lub wycofali Państwo swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; osoba, której dane dotyczą, zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania (i nie ma nadrzędnych przyczyn przetwarzania - nie dotyczy to sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego). Aby skorzystać z powyższego prawa, proszę skontaktować się z nami na podane wyżej adresy kontaktowe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełnione są warunki i zgodnie z art. 18 GDPR. Zgodnie z tym ograniczenie przetwarzania może być wymagane w szczególności wtedy, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 (1) GDPR, o ile nie zostało jeszcze ustalone, czy nasze uzasadnione powody są nadrzędne w stosunku do ich. Aby skorzystać z wyżej wymienionego prawa, należy zwrócić się do nas na podane wyżej adresy kontaktowe.

Prawo do przenoszenia danych
Zgodnie z art. 20 DSGVO mają Państwo prawo do przenoszenia danych. W tym kontekście mają Państwo prawo do otrzymania dotyczących Państwa danych, które nam Państwo dostarczyli, we wspólnym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi, np. innemu usługodawcy. Warunkiem tego jest, aby przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody lub umowy i odbywało się za pomocą zautomatyzowanych procesów. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z nami na podane wyżej adresy kontaktowe.

Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się między innymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, zgodnie z art. 21 DSGVO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Aby skorzystać z powyższego prawa, prosimy o kontakt z nami na powyższe adresy kontaktowe.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych dotyczących Państwa jest niezgodne z prawem, mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego dla nas organu nadzorczego, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

Pełnomocnik krajowy ds. ochrony danych i wolności informacji Nadrenii-Palatynatu
Prof. dr Dieter Kugelmann
Tylna blaszka 34
55116 Mainz
Telefon: +49 (0) 6131 208-2449
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

Planowane przekazywanie danych do krajów trzecich

Przekazywanie danych do krajów trzecich nie jest obecnie planowane, w przeciwnym razie powstaną odpowiednie wymogi prawne. W szczególności zostaną Państwo poinformowani o odpowiednich odbiorcach lub kategoriach odbiorców zgodnie z wymogami prawnymi.

Bezpieczeństwo

Qurasoft stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić udostępnione przez Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Dotyczy to również sytuacji, gdy korzysta się z usług zewnętrznych. Skuteczność naszych środków bezpieczeństwa jest sprawdzana, a środki te są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Aplikacje SaniQ

Jeżeli korzystają Państwo z jednej z naszych aplikacji SaniQ jako samokontroli, funkcje są zawsze wykonywane na Państwa urządzeniu końcowym. Gdy wywołujemy funkcje na naszych serwerach (np. gdy aktywują Państwo tryb telemedyczny lub korzystają z oferty eksportu dzienniczka zdrowia w formacie PDF), Państwa dane osobowe są przechowywane w formie zaszyfrowanej. Jeżeli aktywowali Państwo tryb telemedyczny, Państwa dane zostaną przekazane do odpowiedniego podmiotu wspierającego telemedycynę.

Więcej informacji znajdą Państwo w oświadczeniach o ochronie danych osobowych naszych aplikacji SaniQ (Polityka prywatności SaniQ App / Polityka prywatności Praktyka SaniQ).

Standardowe terminy usuwania danych

Ustawodawca uchwalił różne okresy i obowiązki przechowywania danych. Po upływie tych okresów odpowiednie dane są rutynowo usuwane. Jeśli dane nie są tym dotknięte, zostaną usunięte lub zanonimizowane, jeśli cele określone w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych przestaną obowiązywać. O ile niniejsza polityka prywatności nie zawiera innych, odbiegających od niej postanowień dotyczących przechowywania danych, zebrane przez nas dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do wyżej wymienionych celów, dla których zostały zebrane.

Inne wykorzystanie danych i usuwanie danych

Dalsze przetwarzanie lub wykorzystywanie Państwa danych osobowych będzie miało miejsce z reguły tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez prawo lub gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie lub wykorzystywanie danych. W przypadku dalszego przetwarzania w celach innych niż te, dla których dane zostały pierwotnie zebrane, przed dalszym przetwarzaniem poinformujemy Państwa o tych innych celach i przekażemy Państwu inne odpowiednie informacje.

Aplikacje

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość złożenia aplikacji online na ogłoszone stanowiska lub przesłania nam niezamówionej aplikacji pocztą elektroniczną.

Gdy składają Państwo u nas podanie, przetwarzamy informacje, które otrzymujemy od Państwa w ramach procesu aplikacyjnego, np. poprzez list motywacyjny, CV, referencje, korespondencję, dane telefoniczne lub ustne. Oprócz Państwa danych kontaktowych, szczególnie istotne są dla nas informacje o Państwa wykształceniu, kwalifikacjach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach. Ponadto przetwarzamy dane, które przekazuje nam Pan/Pani dobrowolnie (np. w ramach CV lub jako załączniki).

W naszej firmie dostęp do Państwa danych będą miały tylko te osoby, które biorą udział w procesie selekcji na ogłoszone stanowisko.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim poza firmą.

Przechowujemy Państwa dane dotyczące wniosku na czas rozpatrywania wniosku. Jeżeli Państwa podanie zostanie odrzucone lub jeżeli wycofają Państwo swoje podanie, Państwa dane zostaną usunięte po upływie maksymalnie 6 miesięcy, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na dłuższe przechowywanie. Jeżeli Państwa podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie, przekazane nam dane będą dalej przetwarzane w związku z Państwa przyszłym zatrudnieniem w naszej firmie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f DSGVO oraz § 26 BDSG.

Mają Państwo prawo do informacji zgodnie z art. 15 GDPR, prawo do sprostowania zgodnie z art. 16 GDPR, prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 GDPR, prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR, prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 GDPR oraz prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego dla Państwa organu nadzorczego.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo wymaganych danych osobowych, nie będzie to miało dla Państwa żadnych negatywnych konsekwencji. Jednakże niekompletne lub niedokładnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

Szczególne informacje o stronie internetowej

Wywołanie naszej strony internetowej

Podczas wprowadzania danych osobowych są one zawsze przekazywane w formie zaszyfrowanej.

Rejestrujemy i przechowujemy adres IP przypisany do Państwa komputera, rodzaj używanej przeglądarki, datę i godzinę dostępu, jak również komunikaty o udanych i nieudanych wejściach, w celu przekazania na Państwa komputer treści naszej strony internetowej, do której uzyskali Państwo dostęp (np. teksty, obrazy, jak również pliki udostępnione do pobrania itp.) (por. art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO). Dane te przetwarzamy również w celu wykrywania i śledzenia nadużyć. W tym zakresie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w przetwarzaniu danych jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej oraz transakcji przeprowadzanych za jej pośrednictwem.

O ile przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji opisanych powyżej funkcji naszej strony internetowej, są Państwo umownie zobowiązani do przekazania nam tych danych.

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostingodawca). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Aby zapewnić przetwarzanie zgodne z zasadami ochrony danych, zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o przetwarzaniu zleceń.

Formularz kontaktowy

Jeśli mają Państwo do nas jakieś pytanie, mogą Państwo złożyć je za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej. Wymagane dane są oznaczone jako pola obowiązkowe.
Gdy skontaktują się Państwo z nami, podane przez Państwa dane (w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail oraz tekst zapytania, jak również inne dobrowolne informacje) zostaną przez nas zapisane. W przypadku dalszych informacji są to informacje dobrowolne. Przetwarzanie odbywa się w celu obsługi zapytań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, f DSGVO.
Dane zebrane w trakcie kontaktu z Państwem zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do rozpatrzenia Państwa zapytania.

Ujawnienie osobom trzecim

Czasami korzystamy z usługodawców (z siedzibą w Niemczech), którzy przetwarzają dane w naszym imieniu (np. w zakresie hostingu/email marketingu). W opisanych tu przypadkach informacje są przekazywane tym osobom trzecim w celu umożliwienia dalszego przetwarzania. Zewnętrzni usługodawcy są przez nas starannie wybierani i regularnie kontrolowani, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności.

Usługodawcy są usługodawcami / realizatorami zamówień związanymi instrukcjami i w związku z tym są przez nas zobowiązani między innymi do traktowania Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W szczególności są oni zobowiązani do traktowania Państwa danych jako ściśle poufnych. Nie wolno im również przetwarzać danych w celach innych niż uzgodnione.

Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym odbywa się na podstawie art. 28 (1) DSGVO.

Nie sprzedajemy również Państwa danych osobom trzecim ani nie wprowadzamy ich na rynek w żaden inny sposób.

Śledzenie stron internetowych za pomocą MATOMO (dawniej PIWIK):

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej MATOMO (www.matomo.org), usługa dostawcy InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Po wyrażeniu przez Państwa dobrowolnej zgody dane są gromadzone i przechowywane w celu statystycznej analizy zachowań użytkowników dla celów optymalizacji i marketingu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Dane są gromadzone i przechowywane.

Matomo wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. W tym celu informacje o użytkowaniu uzyskane przez cookie są przekazywane na nasz serwer i przechowywane, aby można było ocenić sposób użytkowania. Państwa adres IP jest natychmiast anonimizowany; oznacza to, że jako użytkownik pozostają Państwo anonimowi. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili mają Państwo możliwość wycofania swojej zgody w zakładce "Zarządzaj zgodą" na dole ekranu.

Ciasteczka:
Cookie to prosty, mały plik, który może być wysyłany wraz z adresami stron internetowych i przechowywany przez przeglądarkę internetową na komputerze lub innym urządzeniu. Informacje w nim zapisane mogą być przesyłane do naszych lub odpowiednich serwerów osób trzecich podczas kolejnych wizyt.

Na naszej stronie internetowej używamy podstawowych/niezbędnych plików cookie. Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej. Jest to na przykład przydzielanie anonimowych identyfikatorów sesji w celu łączenia kilku zapytań do serwera internetowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 I lit. f DSGVO).

Technicznie zbędne pliki cookie są stosowane tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 I lit. a DSGVO). Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoją zgodę w ramach banera cookies.

Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Te pliki cookie pomagają nam zapamiętać wybrane przez Państwa ustawienia lub wspierają inne funkcje podczas poruszania się po naszej stronie internetowej. Na przykład możemy zapamiętać Państwa preferowane ustawienia przy następnej wizycie lub zapisać Państwa dane logowania do niektórych obszarów naszej strony internetowej.

Pliki cookie dotyczące wydajności/statystyki

Te pliki cookie zbierają informacje o tym, jak korzystają Państwo z naszej strony internetowej (np. używana przeglądarka internetowa, liczba wizyt, przeglądane strony lub czas spędzony na stronie). Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację osoby odwiedzającej stronę. Informacje zebrane za pomocą tych plików cookie są zagregowane i tym samym anonimowe.

Zgodę lub odmowę przyjęcia plików cookie - również w celu śledzenia stron internetowych - mogą Państwo zadeklarować poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. Mogą Państwo skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby zasadniczo nie akceptować plików cookie lub aby byli Państwo informowani z wyprzedzeniem o zapisaniu pliku cookie. W takim przypadku jednak funkcjonalność strony internetowej może zostać ograniczona (np. podczas składania zamówień). Państwa przeglądarka oferuje również funkcję usuwania plików cookie (np. poprzez Usuń dane przeglądarki). Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w instrukcji obsługi lub zazwyczaj w ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej.

Integracja wtyczek sieci społecznościowych

Nasza strona korzysta z przycisku sieci społecznościowej

 • Twitter, Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA

Przycisk jest oznaczony logo danej sieci społecznościowej. Nie są to jednak zwykłe wtyczki społecznościowe, lecz przyciski z osadzonymi linkami. Przyciski muszą być aktywowane (kliknięte) przez Państwa oddzielnie. Dopóki te przyciski nie zostaną kliknięte, żadne dane nie są przekazywane do sieci społecznościowych. Dopiero gdy klikną Państwo na przyciski i tym samym zadeklarują zgodę na komunikację z serwerami sieci społecznościowych, przyciski stają się aktywne i połączenie zostaje nawiązane.

Po kliknięciu, przycisk odpowiada tzw. wtyczce udostępniania. Informacje o odwiedzonej stronie są udostępniane w sieci społecznościowej, które mogą Państwo udostępnić swoim kontaktom w sieci społecznościowej. Jeżeli chcą Państwo "udostępnić" informację, muszą być Państwo zalogowani. Jeżeli nie są Państwo zalogowani, wylądują Państwo na stronie logowania sieci społecznościowej, na którą kliknęliście i nie będą już Państwo na stronie Qurasoft. Jeżeli są Państwo zalogowani, przekazywana jest informacja, że chcieliby Państwo polecić dany artykuł.

Poprzez aktywację przycisku sieci społecznościowe otrzymują między innymi informację, że i kiedy weszli Państwo na odpowiednią stronę naszej witryny, jak również na przykład Państwa adres IP, dane dotyczące używanej przeglądarki i ustawienia języka. Po kliknięciu na przycisk, Państwa kliknięcie jest przekazywane do sieci społecznościowej i wykorzystywane zgodnie z jej wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych.

Aktywując przycisk, nie mamy wpływu na gromadzone dane i operacje przetwarzania danych i nie jesteśmy odpowiedzialni za to przetwarzanie danych i w związku z tym nie jesteśmy stroną odpowiedzialną w rozumieniu GDPR. Nie znamy również pełnego zakresu gromadzenia danych, ich podstawy prawnej, celów i okresów przechowywania. Dlatego też podane tu informacje nie muszą być kompletne.

Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy posiadają Państwo konto u oferenta lub są na nim zalogowani. Jeżeli są Państwo zalogowani u oferenta, Państwa dane są bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. W razie potrzeby oferenci wykorzystują również pliki cookie na Państwa komputerze, aby Państwa śledzić.

Według naszej wiedzy, dostawca przechowuje te dane w profilach użytkowania, które wykorzystuje do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania strony internetowej pod kątem zapotrzebowania. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (również w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu wyświetlania reklamy dostosowanej do potrzeb oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników. Aby skorzystać z tego prawa sprzeciwu, należy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy.

O celu i zakresie gromadzenia danych oraz ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez daną sieć społecznościową, jak również o Państwa prawach w tym zakresie i możliwościach ustawień w celu ochrony Państwa prywatności, proszę zapoznać się z informacjami

Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby sieć społecznościowa otrzymywała dane na Państwa temat, nie mogą Państwo klikać na ten przycisk.

Wykrywanie i śledzenie nadużyć

Informacje służące do wykrywania i śledzenia nadużyć, w szczególności Państwa adres IP, przechowujemy maksymalnie przez 7 dni. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Naszym uzasadnionym interesem w zatrzymywaniu danych przez 7 dni jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej i transakcji dokonywanych za jej pośrednictwem, a także możliwość obrony przed cyberatakami i tym podobnymi. Możemy wykorzystać anonimowe informacje o użytkowaniu, aby dostosować naszą stronę internetową do Państwa potrzeb.

Konkretne informacje o naszej obecności online w mediach społecznościowych

Qurasoft prowadzi kilka obecności online w sieciach i platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn, aby mieć możliwość komunikowania się z aktywnymi użytkownikami w tych sieciach i informowania ich o naszym portfolio usług. Qurasoft korzysta w tym celu z platform technicznych i usług oferowanych przez operatorów. W sieciach społecznościowych i na innych platformach zewnętrznych obowiązują własne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych odpowiednich operatorów, nawet jeśli rozpowszechniamy tam informacje i utrzymujemy obecność.

Zwracamy uwagę, że korzystają Państwo z usług oferowanych tu sieci i platform społecznościowych oraz ich funkcji na własną odpowiedzialność. Dotyczy to w szczególności korzystania z funkcji interaktywnych (np. komentowanie, udostępnianie, ocenianie itp.). Zebrane w tym kontekście dane o Państwu są przetwarzane przez operatorów platform i mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej. Jakie informacje otrzymują operatorzy i jak są one wykorzystywane, opisano ogólnie w odpowiednich wytycznych dotyczących ochrony danych. Na poszczególnych platformach znajdą Państwo również informacje o tym, jak skontaktować się z operatorami oraz o możliwościach ustawienia reklam.

W jaki sposób operatorzy portali społecznościowych wykorzystują dane z odwiedzin poszczególnych stron do własnych celów, w jakim stopniu działania na stronach są przyporządkowywane poszczególnym użytkownikom, jak długo te dane są przechowywane i czy dane z odwiedzin danej strony są przekazywane osobom trzecim, nie jest jednoznacznie i jasno określone przez operatorów i nie jest nam znane.

1. facebook

 • Facebook Insights
  Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku, Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) zbiera między innymi Państwa adres IP oraz inne informacje, które znajdują się na Państwa komputerze w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane w celu dostarczenia nam, jako operatorom stron na Facebooku, informacji statystycznych dotyczących korzystania ze stron na Facebooku. Podstawą prawną gromadzenia danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f DSGVO). Facebook i Qurasoft są wspólnie odpowiedzialne za przetwarzanie danych Insights zgodnie z art. 26 DSGVO. Facebook ponosi jednak główną odpowiedzialność, a Qurasoft nie podejmuje żadnych decyzji dotyczących przetwarzania tych danych. Ponieważ Facebook stale rozwija dostępność i przetwarzanie danych, Qurasoft odsyła do polityki prywatności Facebooka (https://www.facebook.com/about/privacy/)Ponieważ tylko Facebook ma pełny dostęp do danych użytkownika, zalecamy, aby użytkownicy zwracali się bezpośrednio do Facebooka z prośbą o informacje lub z innymi pytaniami dotyczącymi praw osoby, której dane dotyczą jako użytkownika (np. prawo do usunięcia danych). Jeżeli użytkownik nie życzy sobie w przyszłości opisanego tu przetwarzania danych, to połączenie profilu użytkownika z naszą stroną może zostać rozłączone za pomocą funkcji "Nie lubię już tej strony".

Sprzeciw wobec przetwarzania danych można zgłosić za pośrednictwem następującego linku https://www.facebook.com/settings?tab=ads zostać wstawiony.
Więcej informacji na ten temat Facebook podaje pod następującym linkiem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

 • Piksel Facebooka
  Ponadto Facebook wykorzystuje funkcję remarketingu "Facebook Pixel", usługę firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym strony internetowe reklam opartych na zainteresowaniach ("Facebook Ads"), gdy odwiedzają one portal społecznościowy Facebook. W tym celu na tej stronie internetowej został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Za pomocą tego znacznika, podczas wizyty na stronie internetowej, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Dzięki temu serwer Facebooka otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku.
  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
 • Twitter Analytics
  Usługa jest obsługiwana przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics przechowuje i przetwarza informacje o Państwa zachowaniu w sieci na naszych stronach internetowych w mediach społecznościowych. W tym celu Twitter Analytics wykorzystuje m.in. pliki cookie, które są zapisywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z platform mediów społecznościowych.
  https://twitter.com/personalization
 • Adobe Marketing Cloud
  Operatorem tej usługi jest Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii. Adobe Marketing Cloud umożliwia analizę przepływu gości na stronach internetowych. Polega to na wyświetlaniu zachowań użytkowników w sposób umożliwiający przegląd ich aktywności online na formularzach miejsc w mediach społecznościowych. Adobe Marketing Cloud wykorzystuje pliki cookie, które są zapisywane na Państwa komputerze i w ten sposób umożliwiają analizę zachowań użytkowników na stronie internetowej. Jeżeli te zebrane informacje są przekazywane na serwer Adobe, ustawienia zapewniają, że adres IP jest anonimizowany przed geolokalizacją i zastępowany ogólnym adresem IP przed zapisaniem.
  http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

2. instagram

 • Facebook Insights
  O Facebook Insights, usłudze firmy Facebook Inc, 1601 S.
  California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Facebook zbiera między innymi Państwa adres IP oraz inne informacje, które są
  są obecne na Państwa komputerze w postaci plików cookie. Informacje te są wykorzystywane do celów statystycznych.
  w celu przekazania informacji o korzystaniu z danej strony. Więcej informacji
  Facebook udziela informacji na ten temat pod następującym linkiem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
 • Goolge Analytics
  Google Analytics, usługa firmy Google Inc, Moutain View, California, USA wykorzystuje
  Pliki cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszych
  umożliwienie obecności online w mediach społecznościowych. Informacje generowane przez cookie o
  Państwa odwiedziny na Instagramie są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA, gdzie są one
  przechowywane. Jeżeli na stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja adresu IP, który ma być przekazywany przez cookie
  ("anonimizacja IP"), Państwa adres IP będzie przechowywany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
  Unii Europejskiej lub w innych Umawiających się Państwach do Umowy o Europejskim
  Obszar gospodarczy jest wcześniej skracany. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer
  Google w USA i tam skrócone. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Państwa z
  Instagram i sporządzanie raportów dotyczących wykorzystania strony internetowej. Można to zrobić z
  Na podstawie przetwarzanych danych tworzone są pseudonimowe profile użytkowania. Dane zbierane podczas korzystania z Google Analytics
  przesłany adres IP nie będzie łączony z innymi danymi z Google. http://www.google.de/privacy.html.
 • Piksel Facebooka
  Instagram wykorzystuje funkcję remarketingu "Facebook Pixel", usługę firmy
  Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Funkcja ta służy do zapewnienia odwiedzającym stronę internetową
  prezentują reklamy oparte na zainteresowaniach ("Facebook Ads"). W tym celu niniejszy
  Strona internetowa wprowadziła tag remarketingowy Facebooka. Dzięki temu tagowi, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową, wyświetlane są
  nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. W tym procesie do serwera Facebooka przekazywana jest informacja, że
  odwiedził Pan tę stronę internetową, a Facebook łączy te informacje z Pana osobistymi
  Konto użytkownika na Facebooku. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel

3. LinkedIn

 • Piksel Facebooka
  LinkedIn wykorzystuje funkcję remarketingu "Facebook Pixel", usługę firmy Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach ("Facebook Ads"). W tym celu na tej stronie internetowej został zaimplementowany tag remarketingowy Facebooka. Za pomocą tego znacznika, podczas odwiedzania strony internetowej, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Dzięki temu serwer Facebooka otrzymuje informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową, a Facebook przyporządkowuje tę informację do Państwa osobistego konta użytkownika na Facebooku. https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=search&sr=3&query=pixel
 • Nielsen NetRatings
  Nielsen NetRatings jest dostarczany przez Nielsen GmbH, Lindwurmstraße 10, 80634 Monachium, Niemcy i jest usługą śledzenia w Internecie, służącą do pomiaru i analizy zachowań konsumentów. Mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub analizie Państwa danych przez to narzędzie, pobierając lub ustawiając i zapisując plik cookie opt-out dostępny pod następującym linkiem:
  http://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement/digital-measurement.htm
 • AppNexus
  AppNexus jest dostarczany przez AppNexus Inc, 28 W 23rd Street, 4th floor, New York, NY - 10010, USA i jest narzędziem do analizy sieci i reklamy opartej na zainteresowaniach. Tutaj mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu lub analizie Państwa danych przez to narzędzie.
  https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de.
 • Śledzenie Eloqua
  Eloqua, usługa Oracle Cor, 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, CA 94065, umieszcza trwały plik cookie na odpowiedniej stronie logowania, chyba że mają Państwo już plik cookie Eloqua na swoim urządzeniu. Jeżeli korzystali już Państwo ze strony internetowej, która wykorzystuje Eloqua, być może posiadają już Państwo plik cookie Eloqua. Plik cookie Eloqua może być wykorzystywany do analizy korzystania przez Państwa ze stron internetowych w celu ich ulepszenia. E-maile wysyłane za pomocą Eloqua wykorzystują technologie śledzenia typu opisanego powyżej. Jeżeli chcą Państwo całkowicie uniemożliwić korzystanie z technologii śledzenia Eloqua na swoim urządzeniu, mogą to Państwo zrobić na stronie rezygnacji z Eloqua.
  Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Eloqua. (https://www.oracle.com/marketingcloud/products/marketing-automation/index.html)

4. twitter

 • Twitter Analytics i Twitter Ads
  Usługa jest obsługiwana przez Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Twitter Analytics przechowuje i przetwarza informacje o Państwa zachowaniu w sieci na naszych stronach internetowych w mediach społecznościowych. W tym celu Twitter Analytics wykorzystuje m.in. pliki cookie, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej na Państwa urządzeniu końcowym i które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z platform mediów społecznościowych. Twitter Ads może być wykorzystywany do tworzenia ukierunkowanych kampanii marketingowych.https://twitter.com/personalization
 • Facebook Insights
  Za pośrednictwem Facebook Insights, usługi Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA , Facebook zbiera między innymi Państwa adres IP, jak również inne informacje, które są dostępne w formie plików cookie na Państwa komputerze. Informacje te są wykorzystywane do dostarczania informacji statystycznych na temat korzystania z danej strony. Facebook udostępnia bardziej szczegółowe informacje na ten temat pod następującym linkiem:
  http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
 • Google Analytics
  Google Analytics, usługa firmy Google Inc. z siedzibą w Moutain View, Kalifornia, USA używa plików cookie, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z naszej obecności online w mediach społecznościowych. Informacje generowane przez cookie o Państwa wizycie na Twitterze są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli na stronie internetowej aktywowana jest anonimizacja adresu IP, który ma być przekazywany przez cookie ("anonimizacja IP"), Państwa adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania przez Państwa z Twittera i sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie. Z przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowania. Adres IP przekazany podczas korzystania z Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.
  http://www.google.de/privacy.html.
 • Dynatrace
  Dynatrace, usługa świadczona przez Dynatrace LLC z siedzibą w Waltham, Massachusetts, USA, zapewnia wgląd w wydajność danej aplikacji internetowej oraz w to, jak użytkownicy poruszają się po stronie internetowej. Dynatrace gromadzi dane takie jak czasy W3C, kliknięcia przycisków, kliknięcia linków, błędy JavaScript, typy przeglądarek i regiony geograficzne. Dane te mogą być wykorzystane do poprawy wydajności danej oferty oraz do usuwania problemów funkcjonalnych. Dane te pomagają w ciągłym ulepszaniu usług i identyfikowaniu problemów funkcjonalnych. W tym celu Dynatrace wykorzystuje różne pliki cookie.
  https://www.dynatrace.com/company/trust-center/
 • Infusionsoft
  Infusionsoft to program do przygotowania, tworzenia i realizacji ukierunkowanych kampanii marketingowych. Infusionsoft jest obsługiwany przez: Infusionsoft Inc, 1260 S. Spetrum Blvd, Chandler, AZ 85286. Oprogramowanie umożliwia powiązanie danych statystycznych i zachowań sieciowych poszczególnych użytkowników z danymi kontaktowymi konkretnych osób w celach marketingowych. Jeśli zainstalują Państwo dodatek dezaktywacyjny do swojej przeglądarki internetowej, mogą Państwo sprzeciwić się gromadzeniu Państwa danych.
  https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy